లింగాష్టకం తెలుగు లిరిక్స్ | Lingashtakam Lyrics In Telugu

Lingashtakam Lyrics In Telugu లింగాష్టకం తెలుగు లిరిక్స్ బ్రహ్మ మురారి సురార్చిత లింగం నిర్మలభాసిత శోభిత లింగం జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం తత్ప్రణమామి స
లింగాష్టకం తెలుగు లిరిక్స్,Lingashtakam Lyrics In Telugu

Lingashtakam Lyrics In Telugu

లింగాష్టకం తెలుగు లిరిక్స్

బ్రహ్మ మురారి సురార్చిత లింగం 
నిర్మలభాసిత శోభిత లింగం 
జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం
తత్ప్రణమామి సదా శివ లింగం [1]

దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం
కామదహన కరుణాకర లింగం 
రావణ దర్ప వినాశక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం [2]

సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం
బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగం
సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం [3]

కనక మహామణి భూషిత లింగం
ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగం
దక్ష సుయజ్ఞ వినాశక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం [4]

కుంకుమ చందన లేపిత లింగం
పంకజ హార సుశోభిత లింగం
సంచిత పాప వినాశక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం [5]

దేవగణార్చిత సేవిత లింగం
భావైర్భక్తి భిరేవ చ లింగం
దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం [6]

అష్టదళోపరివేష్టిత లింగం
సర్వసముద్భవ కారణ లింగం
అష్టదరిద్ర వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం [7]

సురగురు సురవర పూజిత లింగం
సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగం
పరమపదం పరమాత్మక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం [8]

లింగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేశివ సన్నిధౌ, 
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ||